اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
عیسی 111,680 ریال 10 فروردين 1397
محمد 200,620 ریال 10 فروردين 1397
shayan 396,840 ریال 10 فروردين 1397
کوروش 2,131,600 ریال 10 فروردين 1397
محمد 104,580 ریال 25 اسفند 1396
shayan 181,360 ریال 25 اسفند 1396
محمدحسن 117,220 ریال 19 اسفند 1396
mohammad 125,680 ریال 19 اسفند 1396
محمد 126,918 ریال 19 اسفند 1396
محمدجواد 136,620 ریال 19 اسفند 1396

 

تاکنون مبلغ 95,624,753 ریال به کاربران پرداخت شده است

آیا می دانستید که تا امروز فیس پاپ مبلغ 95,624,753 ریال به کاربرانش پرداخت کرده است ؟

اثبات پرداختی ها