اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
کوروش 117,495 ریال 05 خرداد 1396
مجتبی 110,720 ریال 27 ارديبهشت 1396
م.جواد 172,230 ریال 26 ارديبهشت 1396
کوروش 273,060 ریال 26 ارديبهشت 1396
کوروش 124,720 ریال 03 ارديبهشت 1396
کوروش 118,590 ریال 25 فروردين 1396
م.جواد 106,170 ریال 25 فروردين 1396
کوروش 331,155 ریال 16 فروردين 1396
کوروش 117,195 ریال 11 فروردين 1396
مهدی 425,765 ریال 11 فروردين 1396

 

تاکنون مبلغ 59,563,319 ریال به کاربران پرداخت شده است

آیا می دانستید که تا امروز فیس پاپ مبلغ 59,563,319 ریال به کاربرانش پرداخت کرده است ؟

اثبات پرداختی ها