اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
کوروش 124,720 ریال 03 ارديبهشت 1396
کوروش 118,590 ریال 25 فروردين 1396
م.جواد 106,170 ریال 25 فروردين 1396
کوروش 331,155 ریال 16 فروردين 1396
کوروش 117,195 ریال 11 فروردين 1396
مهدی 425,765 ریال 11 فروردين 1396
کوروش 1,084,050 ریال 05 فروردين 1396
کوروش 1,547,175 ریال 30 اسفند 1395
کوروش 1,540,350 ریال 24 اسفند 1395
کوروش 845,115 ریال 17 اسفند 1395

 

تاکنون مبلغ 58,889,814 ریال به کاربران پرداخت شده است

آیا می دانستید که تا امروز فیس پاپ مبلغ 58,889,814 ریال به کاربرانش پرداخت کرده است ؟

اثبات پرداختی ها