اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
محمد 241,340 ریال 15 خرداد 1397
کوروش 1,274,580 ریال 28 ارديبهشت 1397
محمد 115,580 ریال 28 ارديبهشت 1397
محمد 634,780 ریال 20 ارديبهشت 1397
Naser 230,300 ریال 20 ارديبهشت 1397
محمدجواد 144,600 ریال 20 ارديبهشت 1397
shayan 115,520 ریال 20 ارديبهشت 1397
عیسی 109,620 ریال 20 ارديبهشت 1397
کوروش 5,401,800 ریال 20 ارديبهشت 1397
عیسی 111,680 ریال 10 فروردين 1397

 

تاکنون مبلغ 103,892,873 ریال به کاربران پرداخت شده است

آیا می دانستید که تا امروز فیس پاپ مبلغ 103,892,873 ریال به کاربرانش پرداخت کرده است ؟

اثبات پرداختی ها