اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
کوروش 1,368,360 ریال 05 اسفند 1395
کوروش 345,105 ریال 29 بهمن 1395
پریوش 121,190 ریال 28 بهمن 1395
کوروش 1,538,085 ریال 28 بهمن 1395
کوروش 212,865 ریال 21 بهمن 1395
کوروش 107,244 ریال 20 بهمن 1395
کوروش 271,161 ریال 13 بهمن 1395
کوروش 135,709 ریال 10 دي 1395
امید 109,950 ریال 10 دي 1395
کوروش 116,881 ریال 25 آذر 1395

 

تاکنون مبلغ 50,916,039 ریال به کاربران پرداخت شده است

آیا می دانستید که تا امروز فیس پاپ مبلغ 50,916,039 ریال به کاربرانش پرداخت کرده است ؟

اثبات پرداختی ها