اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
محمدجواد 103,580 ریال 24 مرداد 1397
محمد 489,680 ریال 24 مرداد 1397
محمد 189,320 ریال 21 تير 1397
محمدجواد 127,960 ریال 08 تير 1397
محمد 319,560 ریال 08 تير 1397
محمد 241,340 ریال 15 خرداد 1397
کوروش 1,274,580 ریال 28 ارديبهشت 1397
محمد 115,580 ریال 28 ارديبهشت 1397
محمد 634,780 ریال 20 ارديبهشت 1397
Naser 230,300 ریال 20 ارديبهشت 1397

 

تاکنون مبلغ 105,122,973 ریال به کاربران پرداخت شده است

آیا می دانستید که تا امروز فیس پاپ مبلغ 105,122,973 ریال به کاربرانش پرداخت کرده است ؟

اثبات پرداختی ها