اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
علی 157,685 ریال 24 شهريور 1396
کوروش 208,260 ریال 24 شهريور 1396
مصطفی 103,850 ریال 14 شهريور 1396
م.جواد 233,040 ریال 14 شهريور 1396
کوروش 601,605 ریال 14 شهريور 1396
منصور 111,255 ریال 05 مرداد 1396
م.جواد 148,635 ریال 05 مرداد 1396
کوروش 118,770 ریال 05 مرداد 1396
کوروش 126,465 ریال 21 تير 1396
منصور 103,843 ریال 09 تير 1396

 

تاکنون مبلغ 63,571,532 ریال به کاربران پرداخت شده است

آیا می دانستید که تا امروز فیس پاپ مبلغ 63,571,532 ریال به کاربرانش پرداخت کرده است ؟

اثبات پرداختی ها