اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
محمد 104,580 ریال 25 اسفند 1396
shayan 181,360 ریال 25 اسفند 1396
محمدحسن 117,220 ریال 18 اسفند 1396
mohammad 125,680 ریال 18 اسفند 1396
محمد 126,918 ریال 18 اسفند 1396
محمدجواد 136,620 ریال 18 اسفند 1396
محمد 177,080 ریال 18 اسفند 1396
shayan 325,340 ریال 18 اسفند 1396
محمد 218,460 ریال 08 اسفند 1396
shayan 283,080 ریال 08 اسفند 1396

 

تاکنون مبلغ 92,784,013 ریال به کاربران پرداخت شده است

آیا می دانستید که تا امروز فیس پاپ مبلغ 92,784,013 ریال به کاربرانش پرداخت کرده است ؟

اثبات پرداختی ها