اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
کوروش 100,320 ریال 16 مهر 1396
م.جواد 113,835 ریال 14 مهر 1396
علی 647,415 ریال 14 مهر 1396
علی 157,685 ریال 24 شهريور 1396
کوروش 208,260 ریال 24 شهريور 1396
مصطفی 103,850 ریال 14 شهريور 1396
م.جواد 233,040 ریال 14 شهريور 1396
کوروش 601,605 ریال 14 شهريور 1396
منصور 111,255 ریال 05 مرداد 1396
م.جواد 148,635 ریال 05 مرداد 1396

 

تاکنون مبلغ 64,433,102 ریال به کاربران پرداخت شده است

آیا می دانستید که تا امروز فیس پاپ مبلغ 64,433,102 ریال به کاربرانش پرداخت کرده است ؟

اثبات پرداختی ها