اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
shadi 123,945 ریال 02 تير 1396
محسن 131,390 ریال 02 تير 1396
احسان 132,650 ریال 02 تير 1396
م.جواد 214,845 ریال 02 تير 1396
کوروش 354,405 ریال 02 تير 1396
کوروش 155,190 ریال 20 خرداد 1396
کوروش 117,495 ریال 05 خرداد 1396
مجتبی 110,720 ریال 27 ارديبهشت 1396
م.جواد 172,230 ریال 26 ارديبهشت 1396
کوروش 273,060 ریال 26 ارديبهشت 1396

 

تاکنون مبلغ 60,675,744 ریال به کاربران پرداخت شده است

آیا می دانستید که تا امروز فیس پاپ مبلغ 60,675,744 ریال به کاربرانش پرداخت کرده است ؟

اثبات پرداختی ها