اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
کوروش 1,547,175 ریال 30 اسفند 1395
کوروش 1,540,350 ریال 24 اسفند 1395
کوروش 845,115 ریال 17 اسفند 1395
کوروش 1,142,670 ریال 13 اسفند 1395
کوروش 590,820 ریال 08 اسفند 1395
کوروش 1,368,360 ریال 05 اسفند 1395
کوروش 345,105 ریال 29 بهمن 1395
پریوش 121,190 ریال 28 بهمن 1395
کوروش 1,538,085 ریال 28 بهمن 1395
کوروش 212,865 ریال 21 بهمن 1395
کوروش 107,244 ریال 20 بهمن 1395
کوروش 271,161 ریال 13 بهمن 1395
کوروش 135,709 ریال 10 دي 1395
امید 109,950 ریال 10 دي 1395
کوروش 116,881 ریال 26 آذر 1395

 

تاکنون مبلغ 56,582,169 ریال به کاربران پرداخت شده است

آیا می دانستید که تا امروز فیس پاپ مبلغ 56,582,169 ریال به کاربرانش پرداخت کرده است ؟

اثبات پرداختی ها