اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
shayan 159,220 ریال 26 دي 1396
mohammad 836,560 ریال 21 دي 1396
رضا 424,720 ریال 21 دي 1396
کوروش 455,680 ریال 21 دي 1396
علی 120,556 ریال 17 دي 1396
امین 105,970 ریال 17 دي 1396
امیرحسین 277,690 ریال 17 دي 1396
م.جواد 102,450 ریال 17 دي 1396
mohammad 604,125 ریال 15 دي 1396
کوروش 1,836,455 ریال 15 دي 1396

 

تاکنون مبلغ 76,784,208 ریال به کاربران پرداخت شده است

آیا می دانستید که تا امروز فیس پاپ مبلغ 76,784,208 ریال به کاربرانش پرداخت کرده است ؟

اثبات پرداختی ها